Doorgaan naar inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Nederlands recht is van toepassing.

 

Datum

8 november 2019

 

Algemene Voorwaarden GOGETTERS.

 

De vennootschap onder firma GOGETTERS. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73183849 en is gevestigd aan de Wolkammerweg 7A, 3615 CE te Westbroek.

 

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door GOGETTERS..
 3. Abonnement: de overeenkomst die Opdrachtgever met GOGETTERS. aangaat voor het gebruik van de door GOGETTERS. ontwikkelde Koppeling.
 4. Diensten (of Dienst): het ontwikkelen van een Webshop middels Shopify, en het ontwikkelen van de Koppeling en registratie van domeinnamen
 5. GOGETTERS.: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 6. Koppeling: de koppelingsoftware tussen de Webshop en groothandel ten behoeve van geautomatiseerde gegevensuitwisseling.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf, die GOGETTERS. heeft aangesteld, projecten aan GOGETTERS. heeft verleend voor Diensten die door GOGETTERS. worden uitgevoerd, of waaraan GOGETTERS. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en GOGETTERS., alsmede voorstellen van GOGETTERS. voor Diensten die door GOGETTERS. aan Opdrachtgever op afstand worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door GOGETTERS. waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen. Op afstand betekent zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van GOGETTERS. en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
 9. Shopify: het e-commerceplatform dat door Opdrachtgever en GOGETTERS. gebruikt wordt ten behoeve van Opdrachtgever.
 10. Webshop: de website van Opdrachtgever die, al dan niet door GOGETTERS., via het Shopify e-commerceplatform is gemaakt.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GOGETTERS., elke Overeenkomst tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever en op elke Dienst die door GOGETTERS. wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GOGETTERS. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met GOGETTERS. is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij GOGETTERS. uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat GOGETTERS. vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door GOGETTERS. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. GOGETTERS. is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft GOGETTERS. het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GOGETTERS. gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen GOGETTERS. niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van GOGETTERS. zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht GOGETTERS. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van GOGETTERS. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan GOGETTERS. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Vervolgens komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat GOGETTERS. deze schriftelijk bevestigt.
 2. GOGETTERS. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met GOGETTERS. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan GOGETTERS. wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met GOGETTERS. is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 

 

 

 1. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, althans, voor de duur van de vervulling van de betreffende opdracht. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is uitgesloten, tenzij er sprake is van een omstandigheid zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel.
 2. Zowel Opdrachtgever als GOGETTERS. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien GOGETTERS. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 4. Ingeval van voortijdige ontbinding van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van GOGETTERS. op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van GOGETTERS. is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als GOGETTERS. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is GOGETTERS. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. GOGETTERS. zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is GOGETTERS. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor GOGETTERS., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. GOGETTERS. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. De Overeenkomst op basis waarvan GOGETTERS. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Indien GOGETTERS. op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 6. Indien sprake is van wijzigingen, al dan niet aangebracht door Shopify, kan GOGETTERS. de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is GOGETTERS. gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 7. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 8. Zowel Opdrachtgever als GOGETTERS. kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of GOGETTERS. de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 9. In het geval van deeloplevering zal GOGETTERS. de uitvoering van haar Diensten aanpassen op de op- en aanmerkingen van Opdrachtgever, voor zover dit redelijk is.
 10. GOGETTERS. verstrekt geen fysieke drager van de programmatuur aan Opdrachtgever.
 11. GOGETTERS. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan GOGETTERS..
 12. GOGETTERS. spant zich in om de Diensten zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 13. GOGETTERS. staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Webshop en/of Koppeling, in het kader van de Diensten, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

 

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever niet beschikt over een account bij Shopify, geeft Opdrachtgever GOGETTERS. expliciet toestemming om een account aan te maken bij Shopify, opdat GOGETTERS. haar Diensten ten behoeve van Opdrachtgever kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever dient GOGETTERS. toegang te verschaffen tot het Shopify-account van Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Diensten van GOGETTERS., opdat GOGETTERS. de door Opdrachtgever gewenste Diensten kan uitvoeren binnen de door Shopify gestelde (on)mogelijkheden.
 3. Opdrachtgever is verplicht alle door GOGETTERS. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat GOGETTERS. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. GOGETTERS. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is GOGETTERS. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door GOGETTERS. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 5. GOGETTERS. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is GOGETTERS. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan GOGETTERS..
 6. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van Shopify te beschermen dan wel slechts te gebruiken conform de (gebruiks- en privacy)voorwaarden van Shopify. en de op de Shopify en/of GOGETTERS. rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 7. GOGETTERS. verstrekt de in lid 6 bedoelde voorwaarden van Shopify voor aanvang van de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever is op de hoogte van de voorwaarden die Shopify stelt aan het gebruik van het account, dan wel eventuele toekomstige wijzigingen van voornoemde voorwaarden, alsmede de gevolgen die Shopify aan het niet-naleven van die voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 8   Advies

 1. Indien GOGETTERS. een advies en/of plan van aanpak ten behoeve van Opdrachtgever opstelt, is de inhoud hiervan vrijblijvend en slechts adviserend van aard. Desalniettemin zal GOGETTERS. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
 2. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen van GOGETTERS opvolgt.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van GOGETTERS. verplicht om door GOGETTERS. verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien GOGETTERS. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door GOGETTERS. gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van GOGETTERS. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal GOGETTERS. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9   Ontwikkeling Webshop en Koppeling

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Webshop en/of Koppeling (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen, kleuren, etc. van de te ontwikkelen Webshop en/of Koppeling schriftelijk vast. Deze schriftelijk overeengekomen afspraken vormen het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden door GOGETTERS. voor zover dit mogelijk is binnen de beperkingen van Shopify. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. GOGETTERS. is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Indien partijen deelopleveringen overeen zijn gekomen, worden aanpassingen en/of wijzigingen naar aanleiding van de eerste twee deelopleveringen kosteloos doorgevoerd. Indien Opdrachtgever na de eerste twee ronden aanpassingen en/of wijzigingen aan de Webshop wenst die niet eerder aan GOGETTERS. zijn doorgegeven, kunnen de meerkosten van de daaropvolgende aanpassingen en/of wijzigingen overeenkomstig het in de Overeenkomst opgenomen tarief in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 

Artikel 10   (Op)Levering en installatie

 1. GOGETTERS. zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Webshop en/of de Koppeling afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.
 2. Opdrachtgever aanvaardt de Webshop en/of Koppeling in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door GOGETTERS. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft GOGETTERS. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan GOGETTERS. aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 3 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door GOGETTERS. bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, installeert GOGETTERS. de Koppeling op de Webshop van Opdrachtgever.

 

Artikel 11   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Koppeling en/of Webshop. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is GOGETTERS. gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Webshop te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12   Garanties en herstel

 1. GOGETTERS. voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, doch kan nooit verder strekken dan hetgeen door Shopify is vastgelegd in haar voorwaarden (hetgeen waar Opdrachtgever voorafgaand aan de Overeenkomst op is gewezen door GOGETTERS.). Tijdens deze overeengekomen garantietermijn staat GOGETTERS. in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door GOGETTERS. gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Enige in deze voorwaarden geboden garantie met betrekking tot de door GOGETTERS. ontwikkelde Webwinkel en/of Koppeling is enkel overeengekomen tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever en levert Opdrachtgever derhalve geen beroep op jegens derden, in het bijzonder jegens Shopify.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is GOGETTERS. gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden (zie onder meer artikel 23).
 5. GOGETTERS. staat er niet voor in dat de Webshop en/of Koppeling zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. GOGETTERS. spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de Webshop en/of Koppeling wat door GOGETTERS. zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. GOGETTERS. is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan GOGETTERS. te melden op een wijze dat GOGETTERS. in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van GOGETTERS. een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. GOGETTERS. is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan GOGETTERS. naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door GOGETTERS. verstrekte inlichtingen.

 

Artikel 13   Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien GOGETTERS. het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Webshop c.q. Shopify account of Koppeling, kunnen er door GOGETTERS. beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Webshop, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is GOGETTERS. gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. GOGETTERS. komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft GOGETTERS. het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die GOGETTERS. kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Webshop. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
 6. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor alle schade als gevolg van bovenstaande. GOGETTERS. is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 8. GOGETTERS. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is GOGETTERS. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is GOGETTERS. gerechtigd naar eigen inzicht de Webshop van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van GOGETTERS..
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 14   Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.
 4. GOGETTERS. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is GOGETTERS. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

 

Artikel 15 Domeinregistratie

 1. GOGETTERS. biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. GOGETTERS. heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan GOGETTERS. niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van GOGETTERS.. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
 3. Opdrachtgever is GOGETTERS. een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij GOGETTERS. als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. GOGETTERS. zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

 

Artikel 16   Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van GOGETTERS., Shopify of andere derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is GOGETTERS. gerechtigd om per direct de Webshop van Opdrachtgever af te sluiten of Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik daarvan of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. GOGETTERS. zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van GOGETTERS.. In geen geval is GOGETTERS. aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Webshop en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

 

Artikel 17  Abonnement Koppeling

 1. Opdrachtgever dient voor het gebruik van de door GOGETTERS. ontwikkelde Koppeling een Abonnement voor onbepaalde tijd afsluiten bij GOGETTERS.
 2. Opdrachtgever maakt zelf de keuze voor het specifieke Abonnement. GOGETTERS. kan Opdrachtgever in deze keuze vrijblijvend adviseren op basis van door Opdrachtgever aangeleverde informatie. GOGETTERS. is niet gehouden de juistheid van deze informatie te controleren en staat er niet voor in dat het door Opdrachtgever gekozen Abonnement voldoet aan de eisen en/of verwachtingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen van GOGETTERS. opvolgt.
 3. Indien het aantal bestellingen dat op de Webshop van Opdrachtgever wordt geplaatst de omvang van het huidige Abonnement dreigt te overschrijden, wordt Opdrachtgever van die overschrijding door GOGETTERS. op de hoogte gesteld zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 4. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, wordt bij een overschrijding vanaf 5% van het maximale aantal bestellingen per dag van het huidige Abonnement, het Abonnement van Opdrachtgever automatisch gewijzigd naar het Abonnement waar het maximale aantal geplaatste bestellingen op de Webshop van Opdrachtgever binnen valt. Indien het aantal dagelijks geplaatste bestellingen over een minimale periode van 3 aaneengesloten maanden lager uitvalt dan het huidige Abonnement, kan Opdrachtgever GOGETTERS. verzoeken om het Abonnement te wijzigen naar een Abonnement met minder bestellingen, althans naar het Abonnement waarbinnen het aantal dagelijkse bestellingen van Opdrachtgever valt.
 5. Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd aan GOGETTERS. voor het Abonnement. Het Abonnement kan maandelijks opgezegd worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per maand in een keer vooruit te voldoen.
 6. GOGETTERS. is te allen tijden gerechtigd om het gebruik van het Abonnement door Opdrachtgever op te schorten, dan wel te beëindigen, bij het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 

Artikel 18   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. GOGETTERS. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door GOGETTERS. haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever dient voor een door GOGETTERS. te ontwikkelen Webshop een voorschot van 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. Na oplevering dient Opdrachtgever de overige 50% van haar betalingsverplichting te voldoen.
 5. Indien partijen deelopleveringen overeen zijn gekomen, worden aanpassingen en/of wijzigingen naar aanleiding van de eerste twee deelopleveringen kosteloos doorgevoerd. Indien Opdrachtgever na de eerste twee ronden aanpassingen en/of wijzigingen aan de Webshop wenst die niet eerder aan GOGETTERS. zijn doorgegeven, kunnen de meerkosten van de daaropvolgende aanpassingen en/of wijzigingen overeenkomstig het in de Overeenkomst opgenomen tarief in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. GOGETTERS. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GOGETTERS..
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 19   Incassobeleid

 1. Opdrachtgever dient de ontvangen factuur binnen 14 dagen te voldoen. Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichting niet voldoet binnen deze betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal GOGETTERS. zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien GOGETTERS. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 20   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. GOGETTERS. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de Webshop en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal GOGETTERS. de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van GOGETTERS. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever GOGETTERS. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien GOGETTERS. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. GOGETTERS. is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. GOGETTERS. zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 21  Opschorting

 1. GOGETTERS. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. GOGETTERS. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. GOGETTERS. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 22   Overmacht

 1. GOGETTERS. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van GOGETTERS. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GOGETTERS., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan GOGETTERS. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van GOGETTERS. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien GOGETTERS. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 23   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van GOGETTERS., is GOGETTERS. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever GOGETTERS. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en GOGETTERS. deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat GOGETTERS. in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door GOGETTERS. leidt tot aansprakelijkheid van GOGETTERS., is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de dienstverlening in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. GOGETTERS. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door GOGETTERS. geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. GOGETTERS. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. GOGETTERS. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webshop en/of de Koppeling, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webshop en/of Koppeling.
 6. GOGETTERS. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webshop en/of Koppeling en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn daarvan. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Webshop van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 7. Aansprakelijkheid van GOGETTERS. voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. GOGETTERS. is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van GOGETTERS. die zonder uitdrukkelijke toestemming van GOGETTERS. heeft plaatsgevonden.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is GOGETTERS. aansprakelijk.
 9. GOGETTERS. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GOGETTERS. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Diensten.
 11. Enige door GOGETTERS. opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van GOGETTERS..
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van GOGETTERS. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GOGETTERS.. Elke vordering tot schadevergoeding jegens GOGETTERS. dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van GOGETTERS. eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 24   Geheimhouding

 1. GOGETTERS. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door GOGETTERS. worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij GOGETTERS. daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien GOGETTERS. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en GOGETTERS. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is GOGETTERS. niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen GOGETTERS. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 25   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot de broncode, van Shopify dat door zowel GOGETTERS. als Opdrachtgever gebruikt wordt, berust uitsluitend bij Shopify en wordt niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. De IE-rechten van de (visuele) ontwerpen van de Webshop, adviezen en meer liggen bij GOGETTERS. en worden overgedragen aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen die uit de ontwikkeling van de Webshop voortvloeien, heeft voldaan.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken waarop de IE-rechten en auteursrechten van GOGETTERS. en/of Shopify, rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GOGETTERS. en/of Shopify en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door GOGETTERS. opgeleverde zaken, dient GOGETTERS. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van GOGETTERS. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Webshop en/of Koppeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Webshop, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van GOGETTERS. en Shopify.
 7. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal GOGETTERS. onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van GOGETTERS., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 26   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan GOGETTERS. verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door GOGETTERS. opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan GOGETTERS. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. van alle aanspraken van Shopify of andere derden ten gevolge van het ontwikkelen van de Webshop en/of Koppeling in het Shopify platform ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 27   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van GOGETTERS. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GOGETTERS. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. GOGETTERS. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 28   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. GOGETTERS. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website (https://www.gogetters.nl/).
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Westbroek, 8 november 2019